Bwrdd Lleol Diogelu Plant Caerdydd a’r Fro

Mae’r Bwrdd Lleol Diogelu Plant (BLlDP) yn Bartneriaeth sy’n gyfrifol am weithio ynghyd i oruchwylio diogelwch a lles plant a phobl ifanc ar hyd a lled Caerdydd a Bro Morgannwg.

Contact the LSCB for further information

Beth yw diogelu?

Mae gan bawb gyfrifoldeb i ddiogelu plant.  Gall pob plentyn gael ei frifo, fod mewn perygl o gael ei niweidio neu ei gam-drin, beth bynnag fo’i oedran, rhyw, crefydd neu ethnigrwydd.  Mae deddfwriaeth diogelu a chanllawiau’r llywodraeth yn dweud bod diogelu yn golygu:

  • Amddiffyn plant rhag cael eu cam-drin
  • Atal unrhyw niwed i iechyd neu ddatblygiad plant
  • Sicrhau bod plant yn cael eu magu mewn amgylchedd sy’n cynnig gofal diogel ac effeithiol